1

Nastupujúca generácia slovenskej inteligencie vyhlásila svoj Generačný program 2020

23. novembra sa na
symbolickom Devíne konal ojedinelý spoločenský akt, odovzdanie generačnej
štafety „zo živých do živých rúk“ nastupujúcej mladšej generácii
a vyhlásenie svojej nezávislej, od politických programov a ideológií,
koncepcie a priorít. Konferencia sa konala v réžii Združení
slovenskej inteligencie KORENE (OZ) pod názvom Budúcnosť pre slovenské
Slovensko, program a priority nastupujúce generácie slovenskej
inteligencie.

„Naša generácia KORENE mala to  výnimočné šťastie aj tú mimoriadnu česť
pomáhať pri zavŕšení zápasu Slovákov o svoju národnú slobodu, zvrchovanosť
a rovnoprávnosť . Zároveň sa tým naplnil aj zmysel slovenských dejín,“
rekapituloval v úvode konferencie predseda ZSI KORENE Viliam Hornáček aktívnu
činnosť KOREŇOV najmä pri obnovovaní slovenskej štátnosti. Svojím pokračovateľom
slávnostne odovzdal zoznam hlavnej celospoločenskej tridsaťročnej činnosti
KOREŇOV a poprial im: „aby to, čo im s tými najlepšími úmyslami
a najúprimnejšími prianiami do života odovzdávame, tvorivo obohatili
svojim generačným prínosom. A nech je to na trvalý prospech celého
slovenského národa. Spoločne teda – ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“ Za nastupujúcu
generáciu pripomenul Roman Michelko zápas o svojbytnosť slovenského národa
predchádzajúcich slovenských generácií inteligencie a navrhol, aby
nastupujúca generácia intenzívnejšie smerovala k spájaniu národných
programov a sociálnej citlivosti najmä novými technologickými
prostriedkami.

Zástupcovia pokračovateľov sa na konferencii vo svojich
odborných príspevkoch venovali konkrétnym problémom a možným riešeniam
v oblasti histórie a jej miesta v súčasnej spoločnosti
a zmyslu dejinotvorného úsilia Slovákov (Martin Lacko), duchovného
ukotvenia Slovákov a ich návratu k vlastným koreňom (Rudolf Jurenka),
slovanského sveta a slovenského národa ako jeho prirodzenej súčasti (Miloš
Zverina), stretu dvoch odlišných hodnotových svetov z pohľadu kulturológie
(Margaréta Vyšná), suverenity a demokratickosti Slovenskej republiky
(Matej Mindár), stavu slovenskej štátnosti, možnosti zlepšenia a vstupu
do jej riadenia (Pavol Kováčik) a našej pripravenosti na budúcnosť
z hľadiska politologickej analýzy (Roman Michelko).

Generácia pokračovateľov vo svojom návrhu Generačného programu
2020 nadväzuje na duchovný vklad predošlých generácií počnúc bernolákovcami,
štúrovcami a končiac spoločnosťou KORENE. Za najdôležitejšiu prioritu
považuje získanie čo najvyššej suverenity a nezávislosti Slovenskej
republiky, demokracie a slobodného rozvoja slovenského národa. Podporuje
rodinu, rodičovstvo a ochranu ľudského života i jeho dôstojnosti. Vlastnú
výchovu slovenských generácií v zmysle národnej identity, zabezpečenie základných
ľudských práv, slobody slova, práva účasti na verejných záležitostiach a práva
vzdelávania v slovenskom jazyku aj v praxi musia mať v rukách
národne zmýšľajúci predstavitelia slovenského národa.  Za duchovné ukotvenie Slovákov považuje
predovšetkým kresťanstvo a pôvodnú slovenskú kultúru. V médiách
absentuje alebo majú len malý priestor národné témy a tradičné duchovné
hodnoty, čo by pomohlo ozrejmiť ich opodstatnenie a nevyhnutnosť a zároveň nastaviť
kultivovanejšie a ľudskejšie ovzdušie v slovenskej spoločnosti. Slovenská
republika by mala smerovať k politickej neutralite a spolupráci aj
s východnými štátmi. „Slovanské národy majú nielen
právo, ale aj povinnosť vytvoriť Spoločenstvo Slovanských Národov. Tak, ako
napríklad bolo vytvorené Britské spoločenstvo národov, Únia Juhoamerických
národov, Africká únia alebo Liga arabských štátov,“ uviedol zástupca mladšej
generácie Miloš Zverina zo Slavice (OZ).

„Kto rozumie slovenským dejinám, váži si ich pravdivý odkaz
a ctí si tvorcov ich autentických hodnôt – a zároveň chce pre svoj
národ, pre naše deti a ich deti dôstojnú budúcnosť – ten vie, čo je
prirodzená a nezastupiteľná povinnosť mozgu a zároveň aj svedomia
národa,“ zhodnotil účasť na konferencii Viliam Hornáček, s tým, že práve
takíto ľudia sa v tento deň stretli na Devíne, na mieste, ktoré od
nepamäti inšpirovalo našich slovenských predkov k národným činom.

Návrh Generačného programu 2020 v plnom znení:

GENERAČNÝ PROGRAM 2020

Koncepcia nastupujúcej slovenskej generácie k aktuálnej situácii v Slovenskej republike a k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

My, súčasná slovenská
generácia inteligencie so skúsenosťami z dvoch spoločenských režimov socializmu a kapitalizmu, ako príslušníci a potomkovia
starobylého kultúrneho národa a slovanského spoločenstva s významným
tvorivým vkladom do európskej a svetovej kultúry, uvedomujúc si svoju nezastupiteľnú
zodpovednosť za slovenský národ svojím Generačným programom 2020 vychádzame a nadväzujeme
na:

 • duchovné a kultúrne
  hodnoty našich predkresťanských a kresťanských slovenských predkov,
 • skúsenosti, poznanie
  a poučenie, že tradične chápaná národná identita je jedinou a najstaršou kolektívnou
  identitou Slovákov, prostredníctvom ktorej môžu Slováci ako národ prežiť
  a rozvíjať sa,
 • programy
  predchádzajúcich generácií národne uvedomelej slovenskej inteligencie počnúc
  bernolákovcami, štúrovcami, memorandistami, matičiarmi, hlinkovcami –
  autonomistami, osobnosťami slovenského exilu, najmä okolo Svetového kongresu
  Slovákov, davistami, federalistami i generáciou združenou v Spoločnosti
  slovenskej inteligencie KORENE,
 • hodnoty generácie
  KORENE Múdrosť – Svornosť – Vytrvalosť a metodiku práce Náročnosť –
  Kritickosť – Tvorivosť.

V rámci
Generačného programu 2020 predkladáme návrhy priorít riešenia súčasného stavu
spoločnosti v Slovenskej republike:

 1. Udržanie si a upevnenie čo najvyššej úrovne pôvodnej suverenity ako nezávislosti Slovenskej republiky, ako ju definuje Ústava SR, zachovanie integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky a jej nasmerovanie k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva
 2. Všestranná a intenzívna podpora rodiny, rodičovstva a mladej generácie
 3. Ochrana ľudského života i jeho dôstojnosti od počatia až po prirodzenú smrť
 4. Vlastná výchova slovenských generácií v zmysle národnej identity a prirodzeného vlastenectva ako trvalá priorita štátu
 5. Zabezpečenie základných ľudských práv, najmä práva na slobodu slova, práva účasti na správe verejných záležitostí práva Slovákov vzdelávať sa v materinskom jazyku a povinnosti občanov Slovenskej republiky osvojiť si štátny jazyk  
 6. Duchovné ukotvenie Slovákov v kresťanstve a našej pôvodnej kultúre
 7. Nastavenie kultivovaného, morálneho mediálneho a kultúrneho ovzdušia v slovenskej spoločnosti, s dôrazom na národné témy a tradičné duchovné hodnoty
 8. Nasmerovanie Slovenskej republiky k politickej a vojenskej neutralite, spolupráci s východnými štátmi a podpora založenia Spoločenstva slovanských národov a štátov v zmysle odkazu významných osobností slovenských a slovanských dejín.

Bratislava, Devín, 23. 11. 2019